Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ընտրություն
նախորդ հաջորդ

Ընտրություն

Նախամահկանացու կյանքում, արժանավորության հիման վրա, Աստված ընտրել է նրանց, ովքեր կլինեն Աբրահամի սերունդն ու Իսրայելի տունը և կդառնան ուխտի ժողովուրդը (Բ Օր. ԼԲ.7–9; Աբր. 2.9–11): Այդ մարդկանց տրվում են հատուկ օրհնություններ և պարտականություններ, որպեսզի նրանք կարողանան օրհնել աշխարհի ազգերին (Հռովմ. ԺԱ.5–7; Ա Պետ. Ա.2; Ալմա 13.1–5; ՎևՈՒ 84.99): Սակայն, նույնիսկ այդ ընտրյալները պետք է կանչվեն և ընտրվեն այս կյանքում, որպեսզի փրկություն ձեռք բերեն: