Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Յոթանասունական
նախորդ հաջորդ

Յոթանասունական

Մելքիսեդեկյան Քահանայության պաշտոն, որին կարգվում են տղամարդիկ: Այսօր Յոթանասունականները Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանավորներ են, որոնց տրված է առաքելական իշխանություն, սակայն նրանք կարգված Առաքյալներ չեն: Նրանք իրենց ողջ ժամանակը նվիրում են ծառայությանը: