Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բարկություն
նախորդ հաջորդ

Բարկություն

Բարկությունը ջղայնության արտահայտումն է: Տերը զգուշացրել է իր Սրբերին՝ զսպել իրենց բարկությունը (Մատ. Ե.22): Ոչ ծնողները, ոչ էլ երեխաները չպետք է վիրավորեն ընտանիքի մյուս անդամներին: Սուրբ գրքերում հաճախ բարկության փոխաբերական պատկերը կրակն է (2 Նեփի 15.25; ՎևՈՒ 1.13):