Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լիմքի
նախորդ հաջորդ

Լիմքի

Մորմոնի Գրքում՝ Նեփիացի արդար թագավոր Նեփիի երկրում. նա թագավոր Նոյի տղաներից մեկն էր (Մոսիա 7.7–9): Թագավոր Լիմքին ուխտի մեջ մտավ՝ ծառայելու Աստծուն (Մոսիա 21.32): Նա իր ժողովրդին դուրս հանեց Լամանացիների գերությունից և վերադարձավ Զարահեմլա (Մոսիա 22):