Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Իմաստության Խոսք
նախորդ հաջորդ

Իմաստության Խոսք

Առողջության օրենք, որը հայտնի է դարձվել Տիրոջ կողմից՝ Սրբերի ֆիզիկական և հոգևոր օրհնության համար (ՎևՈՒ 89): Սովորական է դարձել այն անվանել Իմաստության Խոսք: Տերն իր հետևորդներին միշտ ուսուցանել է առողջության սկզբունքները: Տերը Ջոզեֆ Սմիթին հայտնի է դարձրել, թե ինչպիսի ուտելիք պետք է օգտագործել և ինչից խուսափել՝ ժամանակավոր և հոգևոր օրհնություններ խոստանալով Իմաստության Խոսքին հնազանդվելու համար: