Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նշան
նախորդ հաջորդ

Նշան

Իրադարձություն կամ փորձառություն, որոնք մարդիկ ընդունում են, որպես ինչ-որ բանի փաստ կամ ապացույց: Նշանը, սովորաբար, Աստծուց եկող հրաշքի դրսևորում է: Որոշ պայմանների դեպքում, Սատանան նույնպես ունի նշաններ ցույց տալու զորություն: Սրբերը պետք է փնտրեն Հոգու պարգևները, բայց չպետք է նշաններ փնտրեն՝ իրենց հետաքրքրությունը բավարարելու կամ հավատքը հաստատելու համար: Փոխարենը, երբ Տերը հարմար գտնի, նա նշաններ կտա նրանց, ովքեր հավատում են (ՎևՈՒ 58.64):