Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պսակ
նախորդ հաջորդ

Պսակ

Օղակաձև զարդարանք, որն իրենց գլխին կրում են իշխանավորները: Այն կարող է լինել երկնային զորության, տիրապետության և աստվածության խորհրդանիշ: Նրանք, ովքեր համբերում են մինչև վերջ՝ պահելով Աստծո բոլոր պատվիրանները, կստանան հավերժական կյանքի պսակը: (Տե՛ս ՎևՈՒ 20.14; Մովսես 7.56; ՋՍ–Մ 1.1):