Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սուրբ Հոգու պարգեվ
նախորդ հաջորդ

Սուրբ Հոգու պարգեվ

Սուրբ Հոգու մշտական ազդեցությունը Եկեղեցու յուրաքանչյուր արժանի մկրտված անդամի իրավունքն է: Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ Եկեղեցում մկրտվելուց հետո, յուրաքանչյուր անձ ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը, ձեռնադրմամբ, մեկի կողմից, որն ունի պատշաճ իշխանություն (Գոր. Ը.12–25; Մոր. 2.1–3; ՎևՈՒ 39.23): Սուրբ Հոգու պարգևն ստանալը հաճախ անվանում են կրակով մկրտություն (Մատ. Գ.11; ՎևՈՒ 19.31):