Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զենոք
նախորդ հաջորդ

Զենոք

Իսրայելի մարգարե Հին Կտակարանի ժամանակներում, որի մասին նշվում է միայն Մորմոնի Գրքում: