Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Օրհնել, Օրհնված, Օրհնություն


Օրհնել, Օրհնված, Օրհնություն

Աստվածային շնորհ պարգևել ինչ-որ մեկին: Ամեն բան, ինչը նպաստում է ճշմարիտ երջանկությանը, բարեկեցությանը կամ բարգավաճմանը, օրհնություն է:

Բոլոր օրհնությունները հիմնված են հավերժական օրենքների վրա (ՎևՈՒ 130.20–21): Քանի որ Աստված ցանկանում է, որ իր զավակներն ուրախություն գտնեն կյանքում (2 Նեփի 2.25), նա օրհնություններ է պարգևում նրանց՝ որպես իր պատվիրաններին հնազանդվելու արդյունք (ՎևՈՒ 82.10), որպես քահանայության արարողության աղոթքի պատասխան (ՎևՈՒ 19.38; 107.65–67) կամ որպես իր շնորհ (2 Նեփի 25.23):

Օրհնված լինելու մասին սահմանումների քաջ հայտնի թվարկումներ են Երանությունները: (Մատ. Ե.1–12; 3 Նեփի 12.1–12):

Ընդհանուր

Երեխաներին օրհնելը