Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ծերակույտ
նախորդ հաջորդ

Ծերակույտ

Հրեաների խորհրդարանը և հրեական բարձրագույն դատական մարմինը՝ թե՛ քաղաքական, թե՛ հոգևոր հարցերի համար: Ծերակույտը բաղկացած էր յոթանասունմեկ անդամներից, որոնք ընտրվում էին ավագ քահանաներից, դպիրներից և երեցներից: Սուրբ գրքերում այն հաճախ անվանվում է ատյան (Մատ. ԻԶ.59; Մար. ԺԴ.55; Գոր. Ե.34):