Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մարշ Թոմաս Բ.
նախորդ հաջորդ

Մարշ Թոմաս Բ.

1830 թվականին Եկեղեցու վերականգնվելուց հետո՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումի առաջին Նախագահը: Նա կրում էր արքայության բանալիները, որոնք վերաբերում էին Տասներկուսին (ՎևՈՒ 112.16), և 1838թ. հայտնությամբ պատվիրան ստացավ՝ հրատարակել Տիրոջ խոսքը (ՎևՈՒ 118.2): Վարդապետություն և Ուխտերի 31-րդ բաժինն ուղղված է նրան: 1839թ. Մարշը Եկեղեցուց հեռացվեց, բայց 1857-ին կրկին մկրտվեց: