Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աստծո խոսքը
նախորդ հաջորդ

Աստծո խոսքը

Աստծուց ստացված հրահանգներ, պատվիրաններ կամ ուղերձներ: Աստծո զավակները կարող են նրա խոսքը ստանալ անմիջական հայտնությամբ, Հոգու միջոցով կամ իր ընտրյալ ծառաների միջոցով (ՎևՈՒ 1.38):