Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քահանայություն
նախորդ հաջորդ

Քահանայություն

Իշխանություն և զորություն, որ Աստված տալիս է մարդուն, որպեսզի նա բոլոր բաներում գործի մարդու փրկության համար (ՎևՈՒ 50.26–27): Եկեղեցու այն տղամարդիկ, որոնք քահանայություն են կրում և կազմակերպված են քվորումներով ու լիազորված են կատարելու արարողություններ և որոշակի վարչական գործունեություններ Եկեղեցում: