Nephi, Anak nga Lalaki ni Lehi
  Footnotes
  Theme

  Nephi, Anak nga Lalaki ni Lehi

  Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka matarung anak nga lalaki ni Lehi ug Sariah (1 Ne. 1:1–4; 2:5). Si Nephi adunay hilabihan ka hugot nga pagtuo sa pulong sa Dios (1 Ne. 3:7) ug nahimo nga usa ka bantugan nga propeta, tigtipig sa talaan, ug pangulo sa iyang mga katawhan.

  Ang basahon sa 1 Nephi

  Mga kapitulo 1 ngadto sa 18:8 naghisgot sa kadaghanan ni propeta Lehi ug sa iyang banay nga mibiya sa Jerusalem. Sila mipanaw agi sa usa ka mamingaw nga desyerto hangtud sila miabut sa dagat. 1 Ne. 18:9–23 nagsaysay sa ilang panaw paingon sa yuta sa saad, ingon sa pagmando sa Ginoo, bisan sa pagsukol ni Laman ug Lemuel. Mga kapitulo 19–22 nagsaysay sa kang Nephi nga katuyoan sa pagtipig sa mga talaan (1 Ne. 6:1–6; 19:18)—sa pagdasig sa tanan sa paghinumdom sa Ginoo nga ilang Manunubos. Siya mikutlo kang Isaias (1 Ne. 20–21) ug mihubad sa mensahe ni Isaias, uban ang paglaum nga ang tanan unta masayud kang Jesukristo nga ilang Manluluwas ug Manunubos (1 Ne. 22:12).

  Ang basahon sa 2 Nephi

  Mga kapitulo 1–4 naglakip sa pipila ka mga katapusan nga mga pagtudlo ug mga panagna ni Lehi sa wala pa ang iyang kamatayon, lakip sa mga panalangin sa iyang anak nga mga lalaki ug sa ilang mga kaliwat. Kapitulo 5 nagpasabut ngano nga ang mga Nephite mibulag sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga Lamanite. Ang mga Nephite mitukod og usa ka templo, mitudlo sa balaod ni Moises, ug mitipig sa mga talaan. Mga kapitulo 6–10 naglakip sa mga pulong ni Jacob, manghud nga lalaki ni Nephi. Si Jacob mibalik-pagtuon sa kasaysayan ni Juda ug gipanagna ang Mesiyas, ang uban diin gikuha gikan sa mga sinulat ni propeta Isaias. Diha sa mga kapitulo 11–33 si Nephi mitala sa iyang pagpamatuod ni Kristo, pagpamatuod ni Jacob, mga panagna sa katapusan nga mga adlaw, ug pipila ka mga kapitulo gikan sa basahon ni Isaias sa Daang Tugon.

  Mga palid ni Nephi