Kaputli, Putli
    Footnotes
    Theme

    Kaputli, Putli

    Gawasnon gikan sa sala o sayop; walay buling. Ang usa ka tawo mahimo nga maputli kon ang iyang mga hunahuna ug mga kalihokan limpyo sa matag paagi. Ang usa ka tawo nga nakabuhat og sala mahimo nga maputli pinaagi sa hugot nga pagtuo ni Jesukristo; paghinulsol, ug pagdawat sa mga ordinansa sa ebanghelyo.

    True