Taga-Filipos, Epistola Ngadto sa Mga
    Footnotes
    Theme

    Taga-Filipos, Epistola Ngadto sa Mga

    Usa ka sulat nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga Santos sa mga taga-Filipos samtang siya didto pa sa bilanggoan sa Roma sa unang higayon. Kini karon mao ang basahon sa mga taga-Filipos diha sa Bag-ong Tugon.

    Kapitulo 1 naglangkob sa mga katahuran ni Pablo ug sa iyang pagpanudlo sa paghiusa, pagkamapainubsanon ug paglahutay. Kapitulo 2 nagpahayag nga ang tanan moyukbo kang Kristo ug nga ang matag tawo kinahanglan magbuhat sa iyang kaluwasan. Kapitulo 3, si Pablo nagpasabut nga siya nagsakripisyo sa tanan nga mga butang alang kang Kristo. Sa kapitulo 4, si Pablo nagpasalamat sa mga Santos sa Filipos alang sa ilang pagtabang.