Orden, Pag-orden
    Footnotes
    Theme

    Orden, Pag-orden

    Ang pagtudlo o pagtugyan sa pagtugot o katungdanan. Sa paggamit sa pagtugot diha sa simbahan sa Ginoo, ang usa ka tawo kinahanglan tinawag sa Dios, pinaagi sa panagna, ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot niadto kinsa anaa sa pagtugot (A sa HP 1:5). Bisan og ang usa ka tawo mahimo nga makadawat sa pagtugot pinaagi sa pag-orden, siya naggamit niini ubos sa kamandoan niadto kinsa naghupot sa linain nga mga yawe alang niana nga pagtugot.