Canaan, Canaanhon
    Footnotes
    Theme

    Canaan, Canaanhon

    Diha sa Daang Tugon nga mga panahon, ang ikaupat nga anak nga lalaki ni Ham (Gen. 9:22; 10:1, 6) ug apo nga lalaki ni Noe. Canaanhon nagpasabut sa usa ka tawo nga gikan sa yuta diin si Canaan sa sinugdanan mipuyo ug nagpasabut usab ngadto sa iyang mga kaliwat. Canaanhon mao usab ang ngalan alang sa mga katawhan kinsa mipuyo sa ubos nga yuta subay sa Mediterania nga kabaybayonan sa Palestina. Kini nga ngalan usahay gigamit sa paglarawan sa tanan nga dili Israelite nga mga lumulupyo sa nasud nga kasadpan sa Jordan, kinsa ang mga Gresyanhon mitawag og mga Ponician.

    True