Pagpuasa, Puasa
    Footnotes
    Theme

    Pagpuasa, Puasa

    Sa kinabubut-on nga pagdili pagkaon o pag-inom alang sa katuyoan sa pagpaduol sa Ginoo ug paghangyo sa iyang mga panalangin. Kon ang tagsa-tagsa ug mga pundok magpuasa, sila usab mag-ampo aron pagsabut sa kabubut-on sa Dios ug aron makapalambo og labaw nga espirituhanon nga kalig-on. Ang pagpuasa sa kanunay gibuhat sa tinuod nga mga nagtuo.

    Diha sa simbahan karon, usa ka Igpapahulay nga adlaw matag buwan gigahin alang sa katuyoan sa pagpuasa. Sulod niini nga panahon, ang mga sakop sa Simbahan magpadayon nga walay pagkaon ug tubig sulod sa kawhaan ug upat ka mga takna. Sila dayon mohatag sa Simbahan sa salapi nga ila untang igasto sa pagkaon alang niadto nga mga kan-anan. Kini nga mga salapi gitawag og halad sa puasa. Ang Simbahan mogamit sa mga halad sa puasa sa pagtabang sa mga kabus ug timawa.