Mesach
    Footnotes
    Theme

    Mesach

    Diha sa Daang Tugon, si Sadrach, Mesach, ug si Abed-nego tulo ka batan-on nga mga Israelite kinsa, uban ni Daniel, gidala ngadto sa palasyo ni Nabucodonosor, ang hari sa Babelon. Ang ngalan ni Mesach nga Hebreohanon mao si Misael. Ang upat ka batan-on nga mga lalaki midumili sa paghugaw sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pag-ambit sa bino ug pagkaon sa hari (Dan. 1). Si Sadrach, Mesach, ug si Abed-nego gitambug ngadto sa usa ka nagkalayo nga hudno sa hari ug gipanalipdan pinaagi sa Anak sa Dios (Dan. 3).