Isaac
    Footnotes
    Theme

    Isaac

    Usa ka patriyarka sa Daang Tugon. Ang iyang pagkatawo ngadto kang Abraham ug Sara sa ilang katigulangon mao ang usa ka milagro (Gen. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Ang kang Abraham nga pagkaandam sa paghalad ni Isaac mao ang usa ka panig-ingnan sa Dios ug sa iyang Bugtong Anak (Jacob 4:5). Si Isaac mao ang manununod sa mga saad sa kang Abraham nga pakigsaad (Gen. 21:9–12; 1 Ne. 17:40; D&P 27:10).