Pagpahiuli sa Ebanghelyo
    Footnotes
    Theme

    Pagpahiuli sa Ebanghelyo

    Ang pagtukod pag-usab sa mga kamatuoran sa Dios ug sa mga ordinansa sa iyang ebanghelyo diha sa mga tawo sa yuta. Ang ebanghelyo ni Jesukristo nawala gikan sa yuta pinaagi sa pagbiya sa kamatuoran nga nahinabo human sa yutan-on nga pangalagad sa mga Apostoles ni Kristo. Ang pagbiya sa kamatuoran nahimo nga kinahanglanon sa pagpahiuli sa ebanghelyo. Pinaagi sa mga panan-awon, ang pagpangalagad sa mga anghel, ug mga pagpadayag ngadto sa mga tawo dinhi sa ibabaw sa yuta, ang Dios mipahiuli sa ebanghelyo. Ang pagpahiuli misugod kang propeta nga si Joseph Smith (JS—K 1:1–75; D&P 128:20–21) ug nagpadayon hangtud karon pinaagi sa buhat sa mga buhi nga propeta sa Ginoo.