Zarahemla
    Footnotes
    Theme

    Zarahemla

    Diha sa Basahon ni Mormon, ang Zarahemla nagpasabut sa (1) usa ka tawo kinsa nangulo sa kolonya ni Mulek, (2) usa ka dakbayan nga ginganlan sunod kaniya, (3) ang yuta sa Zarahemla, o (4) ang mga katawhan kinsa misunod kaniya.