Kapitoan
    Footnotes
    Theme

    Kapitoan

    Usa ka buhatan diin ang mga lalaki gi-orden sa Melchizedek nga Pagkapari. Karon, ang mga korum sa Kapitoan mao ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan sa Simbahan kinsa gihatagan sa apostolikanhon nga pagtugot, apan wala i-orden nga mga Apostoles. Sila naggahin sa tibuok nilang panahon ngadto sa pagpangalagad.

    True