Anak nga mga Lalaki ug Anak nga mga Babaye sa Dios
  Footnotes
  Theme

  Anak nga mga Lalaki ug Anak nga mga Babaye sa Dios

  Ang mga kasulatan naggamit niini nga mga pulong sa duha ka mga paagi. Sa usa ka pagsabut, kitang tanan tinuod nga mga anak nga espiritu sa atong Langitnong Amahan. Ug sa lain nga pagsabut, ang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios mao kadto nga natawo pag-usab pinaagi sa pag-ula ni Kristo.

  Mga anak nga Espiritu sa Amahan

  Mga anak nga natawo pag-usab pinaagi sa pag-ula