Lakaw, Lakaw Uban sa Dios
    Footnotes
    Theme

    Lakaw, Lakaw Uban sa Dios

    Ang pagpahiuyon uban sa mga pagtulun-an sa Dios ug ang pagpuyo ingon nga ang Dios buot nga ang iyang katawhan magpuyo; pagkamadawaton ug pagkamasulundon ngadto sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo.