Bandila sa Kalingkawasan
    Footnotes
    Theme

    Bandila sa Kalingkawasan

    Usa ka bandila gipataas pinaagi ni Moroni, ang labaw nga kumandante sa mga kasundalohan sa Nephite diha sa Basahon ni Mormon. Si Moroni mibuhat sa bandila aron sa pagdasig sa mga katawhan sa Nephite sa pagpanalipod sa ilang relihiyon, kagawasan, kalinaw, ug mga banay.