Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta
    Footnotes
    Theme

    Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta

    Ang kinabuhi sa wala pa ang kinabuhi sa yuta. Ang mga lalaki ug mga babaye mipuyo uban sa Dios ingon nga iyang espiritu nga mga anak sa wala pa moanhi sa yuta ingon nga mga mortal nga binuhat. Kini usahay gitawag og unang kahimtang (Abr. 3:26).