Tumbaga nga Bitin
    Footnotes
    Theme

    Tumbaga nga Bitin

    Ang tumbaga nga bitin nga gibuhat ni Moises ubos sa sugo sa Dios sa pag-ayo sa mga Israelite kinsa gipaak sa mga lala nga mga bitin (bitin nga makahilo) didto sa kamingawan (Num. 21:8–9). Kini nga bitin nga tumbaga gitaod sa usa ka tukon ug “gipatindog sa itaas nga si bisan kinsa ang motan-aw diha niana mabuhi” (Alma 33:19–22). Ang Ginoo mipasabut nga ang pagpataas sa bitin didto sa kamingawan usa ka simbolo sa iyang kaugalingon nga gilansang sa krus (Juan 3:14–15). Pagpadayag sa ulahing mga adlaw nagpamatuod sa asoy sa lala nga mga bitin ug giunsa pag-ayo ang mga katawhan (1 Ne. 17:41; 2 Ne. 25:20; Hel. 8:14–15).