Anak sa Kapildihan, Mga
    Footnotes
    Theme

    Anak sa Kapildihan, Mga

    Ang mga sumusunod ni Satanas kinsa mag-antus uban kaniya sa kahangturan. Ang mga anak sa kapildihan naglakip (1) kadto kinsa misunod ni Satanas ug gisalikway gikan sa langit tungod sa pagsukol sa panahon sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ug (2) kadto kinsa gitugutan nga matawo dinhi sa kalibutan uban sa yutan-on nga mga lawas apan mialagad ni Satanas ug mitalikod sa hingpit batok sa Dios. Kadto nga anaa niining ikaduha nga pundok pagabanhawon gikan sa mga patay apan dili matubos, gikan sa ikaduha (espirituhanon) nga kamatayon ug dili makapuyo sa usa ka gingharian sa himaya (D&P 88:32, 35).

    True