Malaquias
  Footnotes
  Theme

  Malaquias

  Usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa nagsulat ug nanagna sa mga 430 B.C.

  Ang Basahon ni Malaquias

  Ang basahon o pagpanagna ni Malaquias mao ang katapusan nga basahon diha sa Daang Tugon. Kini ingon og nagsunod sa upat ka mahinungdanon nga mga tema: (1) Mga sala sa Israel—Malaquias 1:6–2:17; 3:8–9; (2) Ang mga paghukom nga moabut diha sa Israel tungod sa ilang pagkamasinupakon—Malaquias 1:14; 2:2–3, 12; 3:5; (3) ang mga saad alang sa pagkamasulundon—Malaquias 3:10–12, 16–18; 4:2–3; ug (4) mga panagna mahitungod sa Israel—Malaquias 3:1–5; 4:1, 5–6. (D&P 2; 128:17; JS—K 1:37–39).

  Diha sa iyang pagpanagna, si Malaquias misulat kalabut ni Juan Bautista (Mal. 3:1; Mat. 11:10), ang balaod sa ikapulo (Mal. 3:7–12), ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo (Mal. 4:5), ug ang pagbalik ni Elijah (Mal. 4:5–6; D&P 2; 128:17; JS—K 1:37–39). Ang Manluluwas mikutlo sa tanan nga mga kapitulo 3 ug 4 ni Malaquias ngadto sa mga Nephite (3 Ne. 24–25).