Pagkapari
    Footnotes
    Theme

    Pagkapari

    Ang pagtugot ug gahum nga gihatag sa Dios ngadto sa tawo sa pagbuhat sa tanan nga mga butang alang sa kaluwasan sa tawo (D&P 50:26–27). Mga sakop sa Simbahan nga mga lalaki nga kinsa naghupot sa pagkapari gihan-ay ngadto sa mga korum ug gitugutan sa pagpahigayon sa mga ordinansa ug pipila ka mga kalihokan sa pagdumala sa Simbahan.