Pag-ampo sa Ginoo
    Footnotes
    Theme

    Pag-ampo sa Ginoo

    Usa ka pag-ampo nga gihalad pinaagi sa Manluluwas alang sa iyang mga tinun-an nga mahimo nga usa ka sumbanan alang sa tanan nga pag-ampo (Mat. 6:9–13; 3 Ne. 13:9–13).