Naaman
    Footnotes
    Theme

    Naaman

    Diha sa Daang Tugon, ang kapitan sa kasundalohan sa hari sa Siria. Siya usab usa ka sanglahon. Pinaagi sa hugot nga pagtuo sa usa ka sulugoon nga babaye nga Israelite siya miadto sa Israel aron makigkita sa propeta nga si Eliseo. Siya naayo sa sangla pinaagi sa pagpaubos sa iyang kaugalingon ug sa pagkaligo sa makapito nga higayon diha sa suba sa Jordan ingon sa gisugo ni propeta Eliseo (2 Hari 5:1–19; Luc. 4:27).