Marcos
  Footnotes
  Theme

  Marcos

  Diha sa Bag-ong Tugon, si Juan Marcos mao ang anak nga lalaki ni Maria, kinsa mipuyo sa Jerusalem (Buh. 12:12); siya usab tingali ig-agaw (o pag-umangkon) ni Barnabas (Col. 4:10). Siya miuban kang Pablo ug Barnabas gikan sa Jerusalem sa ilang unang misyonaryo nga panaw, ug mibiya kanila didto sa Perge (Buh. 12:25; 13:5, 13). Sa wala madugay siya mikuyog kang Barnabas ngadto sa Cipro (Buh. 15:37–39). Siya uban ni Pablo didto sa Roma (Col. 4:10; Filem. 1:24); ug siya uban ni Pedro didto sa Babelon (malagmit sa Roma) (1 Ped. 5:13). Sa katapusan, siya uban ni Timoteo didto sa Efeso (2 Tim. 4:11).

  Ang Ebanghelyo ni Marcos

  Ang ikaduha nga basahon diha sa Bag-ong Tugon. Ang ebanghelyo ni Marcos malagmit gisulat ubos sa sugo ni Pedro. Ang iyang tumong mao ang paghulagway sa Ginoo ingon nga Anak sa Dios nga nagpuyo ug nagbuhat taliwala sa mga tawo. Si Marcos naghulagway, uban ang kusog ug pagpaubos, sa pagtuo nga gihimo ni Jesus diha sa mga mananan-aw. Ang tradisyon nag-ingon nga human sa kamatayon ni Pedro, si Marcos miduaw sa Ehipto, mitukod og Simbahan didto sa Alejandria ug namatay pinaagi sa pagkamartir.

  Alang sa usa ka kapitulo nga laktud nga asoy, tan-awa Ebanghelyo, Mga.