Templo sa Kirtland
    Footnotes
    Theme

    Templo sa Kirtland

    Ang unang templo nga gitukod sa simbahan sa bag-o nga mga panahon. Ang mga Santos mitukod niini diha sa Kirtland, Ohio, Tinipong Bansa sa America, sumala sa sugo sa Ginoo (D&P 94:3–9). Usa ka katuyoan mao ang pagsangkap og usa ka dapit diin ang takus nga mga sakop sa Simbahan makadawat ug espirituhanon nga gahum, pagtugot, ug pagsabut (D&P 109; 110). Kini gihalad sa 27 Marso 1836; ang pag-ampo sa paghalad gihatag ngadto kang Propeta Joseph Smith pinaagi sa pagpadayag (D&P 109). Ang Ginoo mihatag og daghan nga mahinungdanon nga mga pagpadayag ug mipahiuli sa gikinahanglan nga mga yawe sa pagkapari niini nga templo (D&P 110; 137). Kini wala gamita alang sa hingpit nga mga ordinansa sa mga templo nga gihatag sa mga templo karon nga panahon.