Nagkahiusa nga Kapunongan
    Footnotes
    Theme

    Nagkahiusa nga Kapunongan

    Usa ka kapunongan diin ang mga Santos sa unang mga adlaw sa gipahiuli nga Simbahan mitinguha sa pagpuyo sa balaod sa pagpahinungod. Ang usag usa nakig-ambit sa ilang kabtangan, mga butang, ug mga abut, nagdawat niini nga mga butang sumala sa ilang mga tinguha ug mga panginahanglan (D&P 51:3; 78:1–15; 104).