Gasa sa Espiritu, Mga
    Footnotes
    Theme

    Gasa sa Espiritu, Mga

    Talagsaon nga espirituhanon nga mga panalangin nga gihatag sa Ginoo ngadto sa matag usa nga takus alang sa ilang kaugalingon nga kaayohan ug alang kanila sa paggamit sa pagpanalangin sa uban. Alang sa paghulagway sa mga gasa sa Espiritu, pagtuon sa D&P 46:11–33; 1 Cor. 12:1–12; Moro. 10:8–18.

    True