Laraw sa Katubsanan
    Footnotes
    Theme

    Laraw sa Katubsanan

    Ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo, gihimo aron sa pagpahinabo sa pagka-imortal sa tawo ug sa kinabuhi nga dayon. Kini naglakip sa Paglalang, Pagkapukan, ug Pag-ula, uban sa tanan nga mga balaod, mga ordinansa, ug mga doktrina, nga gihatag sa Dios. Kini nga laraw, naghimo niini nga mahimo nga sayon alang sa tanan nga mga katawhan nga pagahimayaon ug magpuyo sa kahangturan uban sa Dios (2 Ne. 2, 9). Ang mga kasulatan usab nagpasabut niining laraw ingon nga ang laraw sa kaluwasan, ang laraw sa kalipay, ug ang laraw sa kalooy.