Katigayunan, Mga
    Footnotes
    Theme

    Katigayunan, Mga

    Katigayunan o kabuhong. Ang Ginoo nagtambag sa mga Santos sa dili pagpangita alang sa kalibutanon nga mga katigayunan gawas sa pagbuhat og maayo. Ang mga Santos kinahanglan dili mopahimutang sa pagpangita sa kalibutanon nga katigayunan sa dili pa mangita sa gingharian sa Dios, kinsa naghupot sa mga katigayunan sa kahangturan (Jacob 2:18–19).

    Katigayunan sa kahangturan