Amahan sa Langit
    Footnotes
    Theme

    Amahan sa Langit

    Ang Amahan sa mga espiritu sa tanan nga mga katawhan (Sal. 82:6; Mat. 5:48; Juan 10:34; Roma 8:16–17; Gal. 4:7; 1 Juan 3:2). Si Jesus mao ang iyang Bugtong Anak diha sa unod. Ang tawo gisugo sa pagsunod ug paghatag og katahuran ngadto sa Amahan ug sa pag-ampo ngadto kaniya diha sa ngalan ni Jesus.