Sedechias
    Footnotes
    Theme

    Sedechias

    Diha sa Daang Tugon, ang katapusan nga hari sa Juda (2 Hari 24:17–20; 25:2–7). Gipabilanggo ni Sedechias ang Propeta nga si Jeremias (Jer. 32:1–5), ug si Jeremias nanagna sa kang Sedechias nga pagkabilanggo (Jer. 34:2–8, 21). Si Lehi ug ang iyang banay mipuyo sa Jerusalem sa panahon sa unang tuig sa pagmando ni Sedechias (1 Ne. 1:4). Tanan gawas sa usa sa anak nga mga lalaki ni Sedechias gipamatay; ang iyang anak nga lalaki nga si Mulek nakalayas ngadto sa Kasadpan nga Bahin sa Katunga sa Kalibutan (Jer. 52:10; Omni 1:15; Hel. 8:21).