Amos
  Footnotes
  Theme

  Amos

  Usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa nanagna gikan sa kapin kon kulang sa 792–740 B.C. diha sa mga adlaw ni Uzzias, hari sa Juda, ug Jeroboam, hari sa Israel.

  Ang basahon ni Amos

  Usa ka basahon diha sa Daang Tugon. Kadaghanan sa kang Amos nga mga panagna nagpahimangno sa Israel ug sa iyang mga kasilinganan nga mga kanasuran sa pagbalik ngadto sa pagkamatarung.

  Mga kapitulo 1–5 mitawag sa Israel ug sa iyang kasilinganan nga mga kanasuran sa paghinulsol. Kapitulo 3 nagpasabut nga ang Ginoo mopadayag sa iyang mga tinago ngadto sa mga propeta ug nga tungod sa kalapasan, ang Israel pagalaglagon pinaagi sa usa ka kaaway. Mga kapitulo 6–8 nanagna sa pagkapukan sa Israel sa daghan nga mga katuigan sa wala pa ang pagsulong sa Asiria. Kapitulo 9 nanagna nga ang Israel mapahiuli ngadto sa iyang kaugalingon nga yuta.