Kishkumen
    Footnotes
    Theme

    Kishkumen

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka pangulo sa usa ka pundok sa dautan nga mga tawo nga sa kadugayan nailhan nga mga tulisan ni Gadianton (Hel. 1:9–12; 2).

    True