Ikanapulo, Mga Ikapulo
    Footnotes
    Theme

    Ikanapulo, Mga Ikapulo

    Ang ikanapulo nga bahin sa tinuig nga abut sa usa ka tawo nga gihatag ngadto sa Ginoo pinaagi sa Simbahan. Ang mga salapi sa ikapulo gigamit aron sa pagtukod og mga simbahan ug mga templo, aron sa pagsangkap sa misyonaryo nga buhat, ug pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.