Istaka
    Footnotes
    Theme

    Istaka

    Usa sa mga pundok sa kapunongan ug pagdumala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang usa ka istaka gisakupan sa pipila ka mga purok ug mga sanga. Kini sa kinatibuk-an adunay usa ka han-ay sa geograpikanhon nga mga utlanan ug nagsubay sa usa ka hitsura sa tolda nga gihulagway diha sa Isa. 54:2: “Ilugway ang inyong mga higot, ug lig-una ang inyong mga ugsok.” Matag istaka sa Zion mobulig ug motabang sa pagpabarug sa Simbahan ingon nga usa ka tolda o tabernakulo nga gipabarug pinaagi sa iyang mga ugsok. Ang usa ka istaka mao ang tigumanan nga dapit alang sa mga nahibilin nga nagkatibulaag nga Israel (D&P 82:13–14; 101:17–21).