Gahum
    Footnotes
    Theme

    Gahum

    Ang kahanas sa pagbuhat og usa ka butang. Sa pag-angkon og gahum ibabaw sa usa ka tawo o sa usa ka butang mao ang pag-angkon og kahanas sa pagpugong o sa pagmando niana nga tawo o butang. Diha sa mga kasulatan, ang gahum sa kasagaran sumpay sa gahum sa Dios o sa gahum sa langit. Kini kasagaran may duol nga kalabutan sa pagkapari nga pagtugot, nga mao ang pag-uyon o katungod sa pagbuhat alang sa Dios.