Nathan
    Footnotes
    Theme

    Nathan

    Usa ka propeta sa Daang Tugon sa panahon ni Hari David. Sa diha nga si David mitanyag sa pagtukod og usa ka templo alang sa Ginoo, ang Ginoo misugo kang Nathan sa pagsulti ngadto kang David nga siya dili patukuron niini. Si Nathan usab mibadlong kang David nga mao ang nakaingon sa kamatayon ni Uria, usa sa iyang mga manggugubat, ug sa pag-angkon sa asawa ni Uria, si Bathsheba (2 Sam. 12:1–15; D&P 132:38–39). Si Sadok, uban kang Nathan, nagdihog sa anak nga lalaki ni David si Solomon nga hari (1 Hari 1:38–39, 45).