Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo
    Footnotes
    Theme

    Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo

    Sa pagsugod sa Kaliboan nga Panahon, si Kristo mobalik sa yuta. Kini nga hitabo motimaan sa katapusan sa mortal nga kahimtang niini nga yuta. Ang mga dautan pagahinginlan gikan sa yuta ug ang mga matarung pagabayawon sa itaas diha sa usa ka panganod samtang ang yuta pagalimpyohan. Samtang walay tawo nga masayud sa tukma kanus-a si Kristo moanhi sa ikaduhang higayon, siya naghatag kanato og mga timailhan nga bantayan kay kana nagpaila nga ang panahon nagkaduol na. (Mat. 24; JS—M 1).